سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: سی امین گردهمایی علوم زمین

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

سیدعنایت اله حسینی – دانشجوی کارشناسی ارشد زمین شناسی مهندسی
اکبر قاضی فرد – دانشیار گروه زمین شناسی دانشگاه اصفهان
مرتضی جعفرخالو – آارشناسی ارشد زمین شناسی مهندسی، شرآت مهندسین مشاور زایندآب
محمدهاشم طلایی – آارشناسی ارشد عمران خاک و پی، شرآت مهندسین مشاور زایندآب

چکیده:

آزمون نفوذ استانداردSPT)یکی از رایجترین آزمایش های برجای مورد استفاده در اکتشافات خاک است. در این مطالعه، قابلیت استفاده از نتایج آزمونSPT برای تخمین مقاومت برشی زهکشی نشدهSU) خاکهای ریزدانه سد گردنه خاکی واقع در ١١٠ کیلومتری جنوب غربی شهر اصفهان مورد بررسی قرار گرفته و روابط بینN(SPTمقاومت برشی زهکشی نشدهSu) نظر آماری با در نظر گرفتن انواع آزمایشات و تصحیحاتSPT مقایسه با مطالعات قبلی مورد توجه قرار گرفته است. مقایسه بین نتایج روابط پیشنهاد شده قبلی و آزمایشگاهی نشان داد که روابط ارائه شده توسط ( ۲۰Sivrikayaدقت بیشتری برای محاسبه تجربی پارامترSuبرای خاکهای ریز دانه منطقه را داراست