مقاله اعتباریابی گونه فارسی پرسشنامه ۱۹ سوالی صمیمیت و فعالیت جنسی در بیماری مولتیپل اسکلروزیس که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در مهر و آبان ۱۳۹۳ در پایش از صفحه ۶۰۱ تا ۶۰۷ منتشر شده است.
نام: اعتباریابی گونه فارسی پرسشنامه ۱۹ سوالی صمیمیت و فعالیت جنسی در بیماری مولتیپل اسکلروزیس
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله مولتیپل اسکلروزیس
مقاله اختلال جنسی
مقاله پرسشنامه اختلال و صمیمیت جنسی در مولتیپل اسکروزیس

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: محمدی خدیجه
جناب آقای / سرکار خانم: رهنما پروین
جناب آقای / سرکار خانم: محمدی تبار شفیقه
جناب آقای / سرکار خانم: منتظری علی

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
با توجه به ماهیت تاثیرگذار بیماری های مزمن به خصوص مولتیپل اسکلروزیس، بر فعالیت و رضایت مندی جنسی، نیاز فزاینده به ابزار معتبر و جامع، برای ارزیابی صمیمیت و فعالیت جنسی در بیماران مذکور بدیهی به نظر می رسد.
در این مطالعه مقطعی، تمامی زنان مراجعه کننده به کلینیک تخصصی بیماری مولتیپل اسکلروزیس، واقع در شهر تهران با توجه به ملاک های ورود، به طور متوالی انتخاب و ۲۲۶ زن مورد بررسی قرار گرفتند. در این مطالعه به منظور ترجمه از روش استاندارد «Forward-Backward» استفاده و سپس روایی صوری و محتوایی پرسشنامه به روش کیفی تعیین گردید. روایی همگرای اختلالات جنسی توسط شاخص عملکرد جنسی زنان مورد ارزیابی قرار گرفت. به منظور بررسی قابلیت افتراق زیرگروه های جمعیتی نیز از روش تحلیلی مقایسه گروه های شناخته شده استفاده شد. میانگین سن در مطالعه حاضر ۳۵٫۷۷ سال (انحراف معیار=۸٫۰۷) بود. همبستگی مثبت و معنی دار میان تمامی ابعاد مقیاس شامل اختلال جنسی اولیه، ثانویه و ثالثه با یکدیگر وجود داشت (P<0.01 و ۰٫۹۲£r£۰٫۶۷). ضریب آلفای کرونباخ برای کل پرسشنامه و ابعاد آن بیش از ۰٫۷ به دست آمد. روایی همگرا در ابعاد پرسشنامه مذکور با مقیاس شاخص عملکرد جنسی زنان در این مطالعه بررسی و تایید گردید.
نتایج مطالعه بیانگر آن بود که ابزار مذکور قادر به افتراق زیرگروه های جمعیتی به تفکیک سن بوده است. بنابر نتایج مطالعه حاضر، گونه فارسی پرسشنامه ۱۹ سوالی صمیمیت و فعالیت جنسی در بیماری مولتیپل اسکلروزیس (The Multiple Sclerosis Intimacy and Sexuality Questionnaire-MSISQ 19) به منظور اندازه گیری فعالیت و صمیمت جنسی در زنان مبتلا به بیماری مولتیپل اسکروزیس، از پایایی و روایی لازم برخوردار است.