مقاله اعتباریابی پرسش نامه نگرش به اینترنت در نمونه ای منتخب از دانشجویان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۲ در فن آوری اطلاعات و ارتباطات در علوم تربیتی از صفحه ۲۱ تا ۳۹ منتشر شده است.
نام: اعتباریابی پرسش نامه نگرش به اینترنت در نمونه ای منتخب از دانشجویان
این مقاله دارای ۱۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله نگرش به اینترنت
مقاله پایایی
مقاله روایی
مقاله دانشجویان
مقاله پرسش نامه نگرش به اینترنت جونز و کلارک

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: زکی محمدعلی

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
اینترنت، بخشی مهم از زندگی روزمره جامعه کنونی است. مدل پذیرش فن آوری دیویس سعی در تحلیل چگونگی استفاده از اینترنت دارد. نگرش به اینترنت، یکی از متغیرهای مدل مذکور است. مقاله حاضر سعی در اعتباریابی پرسش نامه نگرش به اینترنت دارد. روش تحقیق پیمایشی و اطلاعات آن از بین دانشجویان مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد دختر و پسر دانشگاه های اصفهان و آزاد اسلامی واحد دهاقان جمع آوری گردیده است. ابزار پژوهش، پرسش نامه نگرش به اینترنت جونز و کلارک (۱۹۹۴) می باشد. ابزار تحقیق از پایایی ۰٫۸۴ برخوردار بوده است. تحلیل عاملی بیانگر آن بود که تمامی ۴۰ گویه ابزار تحقیق قابل تقلیل در سه عامل هستند که معرف روایی سازه ابزار می باشد. نتایج پژوهش بیانگر آن است که نگرش دانشجویان به اینترنت در سطح بالایی ابراز شده است. تفاوت معناداری در نگرش به اینترنت بر حسب جنسیت، نوع دانشگاه و هم چنین بر حسب مقطع تحصیلی مشاهده نشد.