مقاله اعتباریابی پرسشنامه تمایل جنسی هالبرت (HISD) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز و زمستان ۱۳۹۲ در روانشناسی بالینی و شخصیت (دانشور رفتار) از صفحه ۱۰۷ تا ۱۱۸ منتشر شده است.
نام: اعتباریابی پرسشنامه تمایل جنسی هالبرت (HISD)
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله شاخص تمایل جنسی هالبرت
مقاله اﻋﺘﺒﺎریابی
مقاله روایی و پایایی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: یوسفی ناصر
جناب آقای / سرکار خانم: کاوه فارسانی ذبیح اله
جناب آقای / سرکار خانم: شکیبا عباس
جناب آقای / سرکار خانم: همتی سجاد
جناب آقای / سرکار خانم: نبوی حصار جمیله

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
ﻫﺪف ﻋﻤﺪه تحقیقﺣﺎﺿﺮ اﻋﺘﺒﺎریابی و روایی سنجی شاخص تمایل جنسی هالبرت روی نمونه ای از زنان و مردان متاهل شهر اصفهان بود. ۳۲۵ نفر در دو مرحله [مرحله اول ۷۵ نفر، مرحله دوم ۲۵۰ نفر)، از بین ﮐﻠیه زنان و مردان متاهلی که در تابستان سال ۱۳۹۰ به فرهنگسراهای شهر اصفهان مراجعه کرده بودند، ﺑﻪ ﺻﻮرت نمونه گیری در دسترس اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪﻧﺪ و ﭘﺮﺳشنامه تمایل جنسی هالبرت و پرسشنامه های ملاک [سیاهه تمایل جنسی، مقیاس خود ابرازی جنسی و مقیاس عملکرد جنسی) را ﺗﮑمیل ﻧﻤﻮدﻧﺪ. ﻧﺘﺎیج ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه از روش ﺿﺮایب ﭘﺎیایی ﻫﻤﺴﺎنی درونی از ﺟﻤﻠﻪ آﻟﻔﺎی ﮐﺮوﻧﺒﺎخ و تصنیف [ﺑﺮای ۲۵ ﻣﺎده) رﺿﺎیت ﺑﺨﺶ ﺑﻮدﻧﺪ. ضرایب روایی همگرای پرسشنامه تمایل جنسی هالبرت با مقیاس های خود ابرازی جنسی و عملکرد جنسی، و نیز ضریب روایی همزمان پرسشنامه با سیاهه تمایل جنسی اسپکتور، معنادار بودند. ﺑﻪﻋﻼوه، ﺗﺤلیل واریاﻧﺲ یک راهه ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ بین زنان و مردان، ﺗﻔﺎوت معناداری در میزان تمایل جنسی وﺟﻮد دارد p<0.100]) و همچنین بین افزایش سن و میزان تمایل جنسی رابطه مثبت و معناداری وجود دارد p<0.100]) شاخص های روان سنجی بدست آمده در این تحقیق، گویای هماهنگی نتایج با تحقیقات پیشین اﺳﺖ و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ روایی ﻫﻤﮕﺮا و ﭘﺎیایی شاخص تمایل جنسی هالبرت، از آن می ﺗﻮان در محیط ﻫﺎی ﭘﮋوهشی و ﺑﺎلینِی، در سنجش میزان تمایل جنسی افراد اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد.