مقاله اعتباریابی و ساختار عاملی پرسشنامه سلامت عمومی (۱۲-GHQ) در دانشجویان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۱ در مجله علوم رفتاری از صفحه ۱۵۳ تا ۱۶۰ منتشر شده است.
نام: اعتباریابی و ساختار عاملی پرسشنامه سلامت عمومی (۱۲-GHQ) در دانشجویان
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ۱۲-GHQ
مقاله ویژگی های روانسنجی
مقاله سلامت عمومی
مقاله دانشجو

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: یعقوبی حمید
جناب آقای / سرکار خانم: کریمی معصومه
جناب آقای / سرکار خانم: امیدی عبداله
جناب آقای / سرکار خانم: باروتی عصمت
جناب آقای / سرکار خانم: عابدی میلاد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: هدف از انجام این پژوهش، بررسی ویژگی های روانسنجی پرسشنامه سلامت عمومی فرم ۱۲ سوالی در جمعیت دانشجویان بود.
روش: در این مطالعه، ۵۰۰ دانشجو از دانشگاه های علوم پزشکی شهر تهران با روش نمونه گیری سهمی انتخاب شدند. مشارکت کنندگان به پرسشنامه سلامت عمومی فرم ۱۲ سوالی پاسخ دادند و توسط مصاحبه گران آموزش دیده با فرم مصاحبه تشخیصی بین المللی مرکب (CIDI) مورد مصاحبه قرار گرفتند.
یافته ها: تحلیل عاملی تاییدی با روش تحلیل مولفه های اساسی ساختار ۲ عاملی این پرسشنامه را تایید کرد. این پرسشنامه در دانشجویان از دو عامل تشکیل می شود که عامل اول بیشترین مقدار واریانس را تبیین می کند. حساسیت، ویژگی و خطای کلی طبقه بندی برای بهترین نقطه برش پرسشنامه ۱۲-GHQ که ۹ بود به ترتیب ۸۱٫۵ درصد، ۷۷٫۱ درصد و ۱۷٫۸ درصد به دست آمد. همچنین نقطه برش با احتساب حساسیت حداکثری (۹۵٫۵ درصدی) نمره ۵ و ویژگی حداکثری (۹۵٫۸ درصدی) نمره ۱۵ به دست آمد. اعتبار سازه پرسشنامه از طریق بررسی همبستگی بین خرده مقیاس ها با یکدیگر و با نمره کل محاسبه شد که همگی دارای همبستگی معنادار با شدت قوی بودند. ضریب آلفای کرونباخ پرسشنامه ۰٫۹۲ و ضریب اعتبار تصنیف و اسپیرمن – براون ۰٫۹۱ به دست آمد.
نتیجه گیری: بهترین نقطه برش این پرسشنامه برای مطالعات دو مرحله ای نمره ۹ و در مطالعات یک مرحله ای نمره ۱۵ می باشد. اعتبار سازه و ضرایب اعتبار به دست آمده نشان می دهد که این پرسشنامه برای غربالگری آسیب شناسی روانی در دانشجویان مناسب است.