مقاله اعتباریابی نسخه تجدیدنظر شده مقیاس زمینه یابی نیازهای خانواده برای خانواده های با فرزند دارای نیازهای ویژه که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۲ در دانش و پژوهش در روان شناسی کاربردی از صفحه ۱۰۸ تا ۱۲۲ منتشر شده است.
نام: اعتباریابی نسخه تجدیدنظر شده مقیاس زمینه یابی نیازهای خانواده برای خانواده های با فرزند دارای نیازهای ویژه
این مقاله دارای ۱۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله اعتباریابی
مقاله مقیاس زمینه یابی نیازهای خانواده
مقاله نیازهای ویژه

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: سلیمانی حمیده
جناب آقای / سرکار خانم: بشاش لعیا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف این پژوهش اعتباریابی نسخه تجدیدنظر شده مقیاس زمینه یابی نیازهای خانواده (R-FNS) برای خانواده های با فرزند دارای نیازهای ویژه انجام شد. روش پژوهش بررسی توصیفی – پیمایشی از نوع ساخت و اعتبارسنجی یک ابزار بود. نمونه پژوهش شامل ۱۰۰ خانواده با فرزند دارای نیازهای ویژه از مدارس آموزش و پرورش استثنایی بود که به شیوه نمونه گیری در دسترس در سال تحصیلی ۸۹-۱۳۸۸ انتخاب شدند. ابزارهای سنجش شامل، مقیاس تجدیدنظر شده زمینه یابی نیازهای خانواده (R-FNS) (بیلی و سیمنوسون، ۱۹۹۵)، مقیاس نیازهای خانواده برای خانواده های ایرانی (نصیری و سامانی، ۱۳۸۷) بو د. همسانی درونی مقیاس تجدیدنظرشده زمینه یابی نیازهای خانواده (R-FNS) نشان داد تمام ۳۵ سوال برای گروه مادران (۰٫۸۶) و برای گروه پدران (۰٫۸۱) همبستگی بالایی با کل نمره داشت. محاسبه ضریب آزمون بازآزمون به فاصله سه ماه مطلوب و بالا بود (P<0.001). نتایج آزمون کولموگروف – اسمیرنف نشان داد، تمامی متغیرهای پژوهش از توزیع بهنجار برخوردارند. محاسبه روایی محتوایی مقیاس، بر اساس ضرایب توافق کندال، برای مولفه ها و نمره کل از نظر آماری معنادار بود (P<0.001). نتایج آزمون تحلیل واریانس چندمتغیری مانوا نشان داد بین دو گروه مادران و پدران در مولفه های اطلاعات، حمایت اجتماعی و خانوادگی، مالی، تبیین یا توضیح به دیگران و مراقبت از فرزند تفاوت معناداری وجود دارد (P<0.001). همبستگی های معنی دار بین مولفه ها و نمره کل مقیاس R-FNS با مقیاس IFSN مطلوب بود و روایی مقیاس را تایید کرد. یافته های پژوهش نشان داد، نسخه فارسی R-FNS در اندازه گیری نیازهای خانواده های با فرزند دارای نیازهای ویژه از خصوصیات روان سنجی قابل قبولی برخوردار است.