مقاله اعتباریابی مقیاس ویژگی های شخصیت مرزی در دانش آموزان دبیرستانی شهر شیراز که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در مرداد ۱۳۹۳ در مجله پزشکی دانشگاه علوم پزشکی ارومیه از صفحه ۳۳۸ تا ۳۵۲ منتشر شده است.
نام: اعتباریابی مقیاس ویژگی های شخصیت مرزی در دانش آموزان دبیرستانی شهر شیراز
این مقاله دارای ۱۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله مقیاس ویژگی های شخصیت مرزی
مقاله پایایی
مقاله اعتبار

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: زرگر یداله
جناب آقای / سرکار خانم: سجادی فاطمه
جناب آقای / سرکار خانم: مهرابی زاده هنرمند مهناز
جناب آقای / سرکار خانم: ارشدی نسرین

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مشاهده متن پیش زمینه و هدف: مقیاس ویژگی های شخصیت مرزی کودکان برای سنجش ویژگی های شخصیتی مرزی در کودکان ۹ سال و بالاتر ساخته شده است. این پرسشنامه با اقتباس از مقیاس مرزی PAI (پرسشنامه ارزیابی شخصیت) ساخته شد و ابعاد بی ثباتی عاطفی، مشکلات هویتی، روابط منفی و خودجرحی را می سنجد. پژوهش حاضر باهدف اعتباریابی مقیاس ویژگی های شخصیت مرزی کودکان (BPFS-C) در نمونه غیربالینی دانش آموزان انجام شده است.
مواد و روش کار: تعداد ۴۰۰ دانش آموز (۲۰۰ دختر، ۲۰۰ پسر) با میانگین سنی ۱۵٫۷۸ به روش تصادفی چندمرحله ای از دبیرستان های شهر شیراز انتخاب شدند و مقیاس ویژگی های شخصیت مرزی کودکان (BPFS-C) و مقیاس شخصیت مرزی (STB) بر روی این دانش آموزان اجرا شد. اعتبار BPFS-C به سه روش تحلیل عامل تاییدی، اعتبار همزمان و اعتبار ملاک سنجیده شد و به منظور سنجش پایایی مقیاس از ضریب همبستگی، آلفای کرونباخ و تنصیف ارزیابی شد.
یافته ها: همبستگی بین مقیاس ویژگی های شخصیت مرزی کودکانو مقیاس شخصیت مرزی در سطح p<0.001 معنی دار است (r=0.51) آلفای کرونباخ برای کل مقیاس ۰٫۸۴ و برای خرده مقیاس های بی ثباتی عاطفی، مشکلات هویتی، روابط منفی و خود جرحی، به ترتیب برابر با ۰٫۷۸، ۰٫۷۷، ۰٫۷۷ و ۰٫۷۶ است. علاوه بر این نتایج حاصل از تحلیل عامل تاییدی (RMSEA=0.05) گویای برازندگی نسبتا خوب ساختار چهار عاملی مقیاس شخصیت مرزی کودکان است.
بحث و نتیجه گیری: نتایج پژوهش بیانگر این است که مقیاس ویژگی های شخصیت مرزی کودکان در ایران از پایایی و روایی مطلوبی برخوردار است.