مقاله اعتباریابی مقیاس تشخیص اختلال خوردن که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در اردیبهشت ۱۳۹۳ در مجله دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه (بهبود) از صفحه ۱۰۰ تا ۱۰۷ منتشر شده است.
نام: اعتباریابی مقیاس تشخیص اختلال خوردن
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله مقیاس تشخیص اختلال خوردن
مقاله روانسنجی
مقاله اعتباریابی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: خبیر لیلا
جناب آقای / سرکار خانم: محمدی نوراله
جناب آقای / سرکار خانم: رحیمی چنگیز

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمینه: اختلال خوردن مشکل رایج در دختران نوجوان و زنان جوان است. در موقعیت های بالینی، فرم کوتاه غربالگری برای شناسایی بیماران لازم است. لذا هدف این پژوهش، بررسی شاخص های روانسنجی مقیاس تشخیص اختلال خوردن بود.
روش ها: نمونه پژوهش ۴۳۱ نفر از زنان مراجعه کننده به باشگاه های ورزشی شهر شیراز بودند که به روش نمونه گیری آسان انتخاب شدند. شرکت کنندگان به پرسشنامه تشخیص اختلال خوردن که توسط محقق ترجمه شده بود، پاسخ دادند و شاخص توده بدنی آن ها نیز محاسبه شد.
یافته ها: ضرایب همسانی درونی و همبستگی دو نیمه سازی اسپیرمن – براون و گاتمن به ترتیب ۰٫۸۴، ۰٫۸۲ و ۰٫۸۳ برآورد گردید. نتایج میزان توافق این ابزار با تشخیص متخصص بالینی، تحلیل عامل تاییدی و همبستگی هر گویه با نمره کل مطلوب بود.
نتیجه گیری: فرم فارسی مقیاس تشخیص اختلال خوردن از پایایی و روایی مطلوب برخوردار است و می توان از این ابزار در موقعیت های بالینی و پژوهشی برای ارزیابی اختلال خوردن استفاده کرد.