سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: سی و یکمین همایش علوم زمین

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

محمد علی جابری – مدرس دانشکده زمین شناسی دانشگاه پیام نور، ایذه
عباس دوالفقاری – دانشجوی کارشناسی ارشد زمین شناسی مهندسی، دانشگاه تهران
محمد هفتانی – دانشجوی دکتری زمین شناسی مهندسی، دانشگاه تهران
نرگس یزدخواستی – دانشجوی کارشناسی ارشد زمین شناسی مهندسی، دانشگاه تهران

چکیده:

مدول تغییرشکلپذیری حاصل از آزمایش دیلاتومتری و بارگذاری صفحهای در یک توده سنگ در اغلب موارد با یکدیگر برابر نمیباشد. از اینرو در این مطالعه تلاش شده تا برای اولین بار با استفاده از نتایج توموگرافی لرزهای و روابط تجربی موجود به اندازهگیری مدول تغییرشکلپذیری و همچنین اعتبار سنجی نتایج آزمایش دیلاتومتری و بارگذاری صفحهای پرداخته شود. بدین منظور از نتایج ٢٨ عدد آزمایش بارگذاری صفحهای، ۴٣ عدد آزمایش دیلاتومتری و ٣۴ مقطع توموگرافی لرزهای استفاده شده است. نتایج بررسیها بیانگر آن است که مدول تغییرشکلپذیری بدست آمده از آزمایش بارگذاری صفحهای اختلاف کمتری با نتایج محاسبه شده از کاوشهای توموگرافی دارد که این خود بیانگر اعتبار و صحت نتایج حاصل از آزمایش بارگذاری صفحهای نسبت به آزمایش دیلاتومتری است.