سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نهمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

مهدی مقسمی – کارشناسی ارشد سازمان اب و برق استان خوزستان
محمود شفاعی بجستان – عضو هیئت علمی دانشگاه شهیدچمران

چکیده:

فرسایش ساحل جریان ازجمله عوامل اصلی درفرسایش کلی درسواحل دچار فرسایش است شناسایی فرایندهای فرسایش و تعیین مفاهیم ریاضی آن درمدلهای تغییرات عرضی ازجمله مسائل دشوار دراین زمینه است وزارت کشاورزی اداره تحقیقات کشاورزی ازمایشگاه ملی رسوبات NSL مطالعات متعددی را برای تعیین مشخصات تاثیر فشارآب منفذ برابعاد شکست حاصل و مقاومت برشی و نقش پوشش گیاهی برمکس ماتریس نفوذپذیری ساحل و مقاومت برشی انجام شدها ست نتایج بدست آمده از این تحقیقات برای بهبود مدل تحولات درازمدت کانال توسط NSL بنام CONCEPTS به کارنیست دراین مقاله اجرای فرایندهای فیزیکی فوق درشکست ساحل درسطوح شیب دار بررسی میشود و توانایی مدل شبیه سازی درفرایندهای شکست ساحل نشان داده میشود.