سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

آتوسا سلیمانی – دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات خوزس
فروزان فرخیان –
محمد حسین پور –

چکیده:

در طول چند دهه اخیر، توجه به مسائل زیست محیطی افزایشی چشمگیر داشته است که با میزان آگاهی و نوع نگرش افراد نسبت به محیط زیست ارتباط تنگاتنگ دارد. از این رو با توجه به اهمیت نقش معلمان به عنوان مهمترین عامل در تربیت نسل آینده، یافتن راهکارهایی که به کمک آنها بتوان این مهم را به بهترین نحو انجام داد ضروری می باشد. پرسشنامه نگرش سنج فرناندز منزانال و همکاران از جمله ابزار بررسی نگرش زیست محیطی است که جهت سنجش نگرش زیست محیطی دانشجویان طراحی شده است. پژوهش حاضر، اعتبار این نگرش سنج را در میان معلمان مقطع ابتدایی شهر اهواز بررسی می کند. ۳۴۶ معلم زن و مرد مقطع ابتدایی شهر اهواز به روش تصادفی ساده به عنوان نمونه تحقیق انتخاب شدند. اطلاعات به دست آمده با استفاده از نرم افزار spss 16 و محاسبه ضریب همبستگی Spearman Brown ، Guttman و ضریب آلفای کرونباخ مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند که در نهایت ضریب پایایی ۷۹/۰ به دست آمد و اعتبار پرسشنامه مورد نظر برای سنجش نگرش زیست محیطی معلمان مقطع ابتدایی تایید شد.