سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی آموزش در ایران ۱۴۰۴

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

بیژن عبدالهی – دکتری مدیریت آموزشی استاد دانشکده علوم تربیتی دانشگاه تربیت معلم

چکیده:

وقتی از مشکلات و معضلات نظام آموزشی بحث می کنیم اغلب به عناصر درونی نظام توجه می گردد. در صورتی که نظام آموزشی بیشتر متأثر از شرایط و عوامل محیط بیرونی است. در ارتباط با نهاد آموزشی این سوالات مطرح است که در حال حاضر چه رویداد ها و عواملی بر عملکرد آموزش و پرورش تأثیر می گذارند؟ جواب این سؤال از محیط بیرونی سازمان باید بدست آورد. بدین منظور در تدوین سند آموزش و پرورش شهر تهران به عنوان یک کلان شهر و مرکز حکومتی ایران و با توجه به بافت اقتصادی، جمعیتی، شرایط بین المللی و منطقه ای، فرهنگی، سیاسی و ارزشی آن به شناسایی و اعتبار بخشی فرصتها و تهدیدهای که از جانب عوامل محیطی بر نظام آموزش و پرورش تأثیر می گذارند و یا در سر راه تربیت انسان در افق چشم انداز قرار می گیرد، پرداخته شده است. شرکت کنندگان این طرح را کلیه اعضایش و راها ، دستاندرکاران ، مسوولین وکارشناسا ن سازمان آ موزش و پرورش و مناطق به تعداد ۳۰۰ نفر تشکیل داده اند . برای جمع آوری داده ها و اطلاعات با ا ستفاده تحلیل ا سناد و مدارک ( سند کا وی ) ، تحلیل تحقیقات انجام شده ، و توصیف و ضعیت مطلوب و مصاحبه و همچنین برای تحلیل اطلاعات از روشهای توافق جمعی برای بهره گیری از اجماع متخصصین استفاده شد . براساس یافته های بدست آمده، فرصت ها عبارتند از: تمرکز نهاد های حکومتی و سیاستگذار ملی و بین المللی)، وجود مراکز مهم و معتبر پژوهشی و آموزش عالی کشور، استقرار حدود یک سوم از انواع صنایع بزرگ کشور و استقرار بخش عمده ای از فعالیتهای فرهنگی، هنری و ورزشی کشور و …….و تهدیدها عبارتند از: مهاجرت های بی رویه به تهران و اطراف آن و وجود پدیده ی حاشیه نشینی، ازدیاد جمعیت و تراکم بالای آن بیش از ظرفیت منابع در تهران و اطراف آن، رشد ناهماهنگ،کمبود و توزیع نامناسب امکانات آموزشی، هنری، ورزشی، فرهنگی، تفریحی، کتابخانه ای و تأسیسات و تسهیلات شهری نسبت به جمعیت تهران، نا مناسب بودن گذراندن اوقات فراغت بخصوص در بین جوانان و نوجوانان و عدم مدیریت آن، وجود فاصله زیاد طبقاتی و نابرابری های اجتماعی و رشد روز افزون آن، اعمال سیاست های سلیقه ای، مقطعی و کوتاه مدت مدیران شهری به اداره شهر، و عدم تجانس فرهنگی یا بافت فرهنگی متفاوت و تعارض در ارزش ها و هنجار ها.