مقاله اعتبارسنجی گزارش الگوی خواب کودکان توسط والدین با استفاده از روش عینی اکتی گراف که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در آذر و دی ۱۳۹۲ در مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی زنجان از صفحه ۱۰۸ تا ۱۱۹ منتشر شده است.
نام: اعتبارسنجی گزارش الگوی خواب کودکان توسط والدین با استفاده از روش عینی اکتی گراف
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله الگوی خواب
مقاله اکتی گراف
مقاله کودکان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: یوسایی سمیه
جناب آقای / سرکار خانم: قراملکی امیرصابر
جناب آقای / سرکار خانم: زمانی ایوب
جناب آقای / سرکار خانم: خسروی احمد
جناب آقای / سرکار خانم: جعفریان کوروش

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمینه و هدف: گزارش فردی کاربردی ترین و مقرون به صرفه ترین ابزار ارزیابی عادات خواب می باشد. به هر حال خطای اندازه گیری یک مشکل شایع استفاده از گزارش فردی در بررسی های پزشکی می باشد. هدف مطالعه حاضر ارزیابی گزارش فردی الگوی خواب در مقایسه با دستگاه عینی اکتی گراف در بررسی الگوی خواب کودکان بود.
روش بررسی: مطالعه حاضر به صورت مقطعی بر روی ۲۷۰ دانش آموز ۶ تا ۹ ساله که با استفاده از روش نمونه گیری چند مرحله ای از میان مدارس شهر تهران انتخاب شده بودند، انجام گرفت. طی یک هفته الگوی خواب با استفاده از دو روش گزارش فردی و دستگاه اکتی گراف بررسی شد. گزارش الگوی خواب توسط والدین کودک ارایه گردید.
یافته ها: نتایج این مطالعه نشان داد که طول مدت خواب تعیین شده با استفاده از گزارش فردی به طور معنی داری در مقایسه با دستگاه اکتی گراف بیشتر بود (P<0.0001). همچنین والدین ساعت شروع خواب کودکان خود را به صورت معنی داری زودتر از نتایج دستگاه اکتی گراف گزارش نمودند (P<0.0001). تفاوت آماری معنی داری بین دو روش برای زمان بیدار شدن از خواب مشاهده نشد.
نتیجه گیری: نتایج این مطالعه نشان دهنده دقت پایین گزارش فردی در خصوص طول مدت و زمان شروع خواب می باشد. با وجود اینکه گزارش فردی زمان بیدار شدن از خواب کودکان را با دقت بالایی تعیین می نماید، در ارزیابی سایر اجزای الگوی خواب دارای اعتبار پایینی است.