مقاله اعتبارسنجی پرسش نامه رویکردهای مطالعه و یادگیری به منظور تعیین روش های مطالعه و یادگیری دانشجویان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۲ در گام های توسعه در آموزش پزشکی از صفحه ۳۰۳ تا ۳۱۲ منتشر شده است.
نام: اعتبارسنجی پرسش نامه رویکردهای مطالعه و یادگیری به منظور تعیین روش های مطالعه و یادگیری دانشجویان
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله اعتبارسنجی
مقاله پرسش نامه
مقاله رویکردهای مطالعه و یادگیری
مقاله سوالات چند گزینه ای
مقاله پرسش کوتاه پاسخ

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: محمودی محمدرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمینه و هدف: هدف سیستم های ارزشیابی باید ارزیابی پیامدهای مطلوب باشد. هدف از مطالعه حاضر، طراحی و اعتبارسنجی پرسش نامه رویکردهای مطالعه و یادگیری محمودی (MASLAQ یا Mahmoodi studying and learning approaches questionnaire) برای شناسایی روش های مطالعه و یادگیری دانشجویان در آزمون ها بود.
روش کار: یک پرسش نامه ۱۲ گویه ساختارمند بر اساس مقیاس تعدیل یافته ۵ درجه ای لیکرت به صورت مقیاس آنالوگ بصری مورد استفاده قرار گرفت. این گویه ها با هدف جستجوی اطلاعات در خصوص رویکردهای مطالعه و یادگیری دانشجویان بین سوالات چند گزینه ای (MCQs یا Multiple choice questions) و سوالات کوتاه پاسخ (SAQs یا Short answer questions) که ممکن است پیامدهای یادگیری دانشجویان را تحت تاثیر قرار دهد، طراحی گردید. ۳۴ دانشجو که به روش سرشماری انتخاب شده بودند، به روش آزمون و آزمون مجدد قبل از شروع مطالعه، پرسش نامه را کامل نمودند.
یافته ها: پایایی پرسش نامه ۱۲ گویه بر اساس آزمون-باز آزمون یک هفته ای با Cronbach’s alpha، ۰٫۸۱ تعیین شد. پایایی پرسش نامه ۱۲ موردی اعتبار یافته (۱۸۹ پرسش نامه) توسط ۰٫۷۷ Cronbach’s alpha تعیین گردید. دامنه ضریب توافق Kappa برای گویه های پرسش نامه، قبل و بعد از آزمون ۰٫۶۰-۰٫۳۴ بود. ضریب همبستگی درونی برای گویه های پرسش نامه قبل و بعد از آزمون محاسبه شد (۰٫۰۰۱>P، ICC=0.93). شاخص روایی محتوا برای کل پرسش نامه، ۰٫۸۸ و روایی سازه نیز محاسبه گردید.
نتیجه گیری: این پرسش نامه معتبر، ابزار منحصر به فردی برای ارزیابی رویکردهای مطالعه و یادگیری و نیز ارزیابی استراتژی های یادگیری دانشجویان بر اساس انتخاب نوع آزمون می باشد.