مقاله اعتبارسنجی نسخه ایرانی ایندکس درد و اختلال عملکرد شانه در زنان ماستکتومی شده به علت سرطان پستان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۳ در بیماریهای پستان ایران از صفحه ۱۶ تا ۲۲ منتشر شده است.
نام: اعتبارسنجی نسخه ایرانی ایندکس درد و اختلال عملکرد شانه در زنان ماستکتومی شده به علت سرطان پستان
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله درد و اختلال عملکرد شانه
مقاله ماستکتومی رادیکال مدیفیه
مقاله روایی
مقاله پایایی
مقاله تحلیل عامل اکتشافی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: آقایی بهمن
جناب آقای / سرکار خانم: نوروز زاده رضا
جناب آقای / سرکار خانم: حیدری محمدرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: درد و محدودیت حرکت شانه از عوارض رایج بعد از جراحی ماستکتومی بوده که کیفیت زندگی زنان را می تواند به شدت تحت تاثیر قرار دهد. استفاده از ابزارهای مناسب سنجش کیفیت عملکرد عضو در این دسته از مددجویان می تواند راهنمای مناسب برای مداخله و درمان باشد. به همین منظور این مطالعه به ترجمه مقیاس (SPADI) به زبان فارسی و تعیین خصوصیات روان سنجی آن می پردازد.
روش بررسی : پژوهش حاضر مطالعه روش شناسی است. داده ها از ۹۰ بیمار زن بعد از جراحی ماستکتومی رادیکال مدیفیه با درد شانه جمع آوری شد. ابزار گردآوری داده ها شامل: برگه مشخصات دموگرافیک و مقیاس اختلال درد و کارکرد شانه
(SPADI) بود. بخش اول پرسشنامه مربوط به ارزیابی درد و دارای پنج گویه و بخش دوم پرسشنامه مربوط به ارزیابی ناتوانی شانه و دارای هشت گویه است. جهت بررسی ثبات داخلی ابزار SPADI و تعیین همبستگی بین گویه ها از ضریب همبستگی آلفای کرونباخ و برای بررسی روایی سازه ابزار از تحلیل عامل اکتشافی استفاده شد.
یافته ها: مقدار آلفا کرونباخ برای نمره کل مقیاس، ۹۴٫۰ بود. ضریب همبستگی خوشه ای (ICC) محاسبه شده برای نمرات اخذ شده بار اول و بار دوم، عدد (CI=0.79-0.91 و p<0.001) بود. نتایج تحلیل عامل اکتشافی حاکی از آن بود که ۹۴٫۷۹% کل واریانس توسط ۳ گویه اول تبیین می شود.
نتیجه گیری: نتایج تحقیق حاکی از آن است که ابزار SPADI برای بررسی درد و اختلال عملکرد شانه در زنان ایرانی ماستکتومی شده به علت سرطان پستان دارای روایی و پایایی مناسب است.