مقاله اعتبارسنجی مقدماتی پرسشنامه حالت-صفت و بیان خشم کودک و نوجوان در نمونهای از دانش آموزان ۱۲ تا ۱۷ ساله ایرانی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۲ در فصلنامه دانشگاه علوم پزشکی سبزوار (اسرار) از صفحه ۲۸۱ تا ۲۹۱ منتشر شده است.
نام: اعتبارسنجی مقدماتی پرسشنامه حالت-صفت و بیان خشم کودک و نوجوان در نمونهای از دانش آموزان ۱۲ تا ۱۷ ساله ایرانی
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله پرسشنامه حالت–صفت
مقاله بیان خشم در کودکان و نوجوانان
مقاله پایایی و اعتبار

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: برآبادی اعظم
جناب آقای / سرکار خانم: حیدری نسب لیلا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمینه و هدف: پرسشنامههای زیادی در ایران وجود دارد که به بررسی خشم بزرگسال می پردازد، اما درحالحاضر هیچ پرسشنامهای در کشور جهت بررسی خشم کودک و نوجوان وجود ندارد. با توجه به این مساله، هدف اساسی پژوهش حاضر، تعیین ویژگیهای روانسنجی پرسشنامه صفت- حالت و بیان خشم کودکان و نوجوانان (STAXI-2 C/A) در دانشآموزان ۱۲ تا ۱۷ ساله ایرانی است.
مواد و روش ها: در این مطالعه توصیفی، نمونه پژوهش شامل ۵۵۶ دانشآموز راهنمایی و دبیرستان بود که با روش نمونهگیری خوشهای انتخاب شدند. اعتبار همگرا و واگرای مقیاس مذکور با استفاده از بررسی همبستگی گشتاوری پیرسون، بین نمرات این مقیاس با مقیاسهای افسردگی کودکان، اضطراب آشکار کودکان، پرخاشگری و رفتار قانونشکنانه محاسبه گردید و پایایی ابزار نیز با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ و ضریب بازآزمایی با فاصله ۲ هفته بررسی شد.
یافته ها: یافتههای پژوهش حاکی از پایایی (اندازهگیری شده بر حسب ضرایب بازآزمایی) و همسانی درونی مطلوب (STAXI-2 C/A) و خرده مقیاسهای آن است.
نتیجه گیری: در مجموع نتایج مطالعه حاضر، شواهدی برای صحت اعتبار و پایایی قابل قبول پرسشنامه حالت-صفت و بیان خشم در کودکان و نوجوانان (STAXI-2 C/A)، در دانشآموزان ایرانی فراهم آورده است و قابل استفاده در فعالیت های پژوهشی می باشد.