مقاله اعتبارسنجی شاخص های استرس حرارتی WBGT و P4SR به کمک دمای عمقی بدن که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۱ در سلامت کار ایران از صفحه ۲۲ تا ۳۱ منتشر شده است.
نام: اعتبارسنجی شاخص های استرس حرارتی WBGT و P4SR به کمک دمای عمقی بدن
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله استرس حرارتی
مقاله WBGT،P4SR
مقاله پایانه نفتی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: فلاحتی محسن
جناب آقای / سرکار خانم: علی محمدی ایرج
جناب آقای / سرکار خانم: فرشاد علی اصغر
جناب آقای / سرکار خانم: ذکایی مجتبی
جناب آقای / سرکار خانم: سردار علی

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمینه و هدف: شرایط محیطی گرم و مرطوب در بسیاری از مناطق جهان شایع می باشد که این شرایط می تواند بر سلامت و راندمان افراد موثر باشد. بنابراین جهت توصیف مناسب از شرایط محیطی باید میزان اعتبار شاخص های استرس حرارتی مورد استفاده را سنجید. هدف این مطالعه بررسی میزان دقت و اعتبار شاخص های WBGT و P4SR از طریق مقایسه آن ها با دمای عمقی بدن در یک پایانه نفتی بود.
روش بررسی: این پژوهش روی ۹۴ نفر از شاغلین واحدهای مختلف در دو گروه سازش یافته و سازش نیافته با گرما انجام گرفت. پس از شناسایی واحدهای مختلف و بررسی نحوه فعالیت کاری، اقدام به اندازه گیری پارامترهای محیطی، شاخص WBGT و دمای عمقی (دهانی و تمپان) در سه شرایط محیط روباز، محیط مسقف و محل استراحت گردید. شاخص P4SR نیز از طریق معادلات و نموگرام های مربوطه تعیین شد.
یافته ها: مطالعه ارتباط شاخص های فوق با دمای دهانی و پرده صماخ (۰٫۲۴±۳۷٫۳۴) نشان داد که میزان همبستگی آن ها معنادار می باشد(P<0.05) . بررسی معادلات رگرسیون بین شاخص های استرس حرارتی و دماهای دهانی و پرده صماخ نشان دادند که بیشترین مقدار R2 تطبیق شده مربوط به شاخص WBGT با دمای پرده صماخ بود.
بحث و نتیجه گیری: این تحقیق نشان داد که شاخص های استرس حرارتی مورد مطالعه با دماهای عمقی بدن ارتباط معناداری داشتند. از طرفی شاخص WBGT بیشترین دقت را در ارزیابی استرس حرارتی نشان داد.