سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش منطقه ای پژوهشها و راه کارهای نوین در حسابداری و مدیریت

تعداد صفحات: ۱۵

نویسنده(ها):

ملک تاج ملکی اسکویی – عضو هیئت علمی گروه حسابداری دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال

چکیده:

این مقاله در تلاش جهت تبیین این موضوع است که اطلاعات حسابداری بینشی در بارهی اخلاق سازمان فراهم میآورند. هدف اصلی اطلاعات حسابداری ارائهی اطلاعاتی دربارهی فعالیت اقتصادی واحدتجاری است . این مقاله بحث میکند که محتوای اطلاعاتی اندازه گیریها و افشاهای حسابداری حاوی اطلاعات اخلاقی یک شرکت نیز است و چهارچوبی جهت رمز گشایی اطلاعات حسابداری ارائه میکند تا اطلاعاتاخلاقی یک واحد تجاری را بتوان آشکار ساخت. از دیدگاه کلی سیستم اقتصادی، اطلاعات اخلاقی برگرفته از گزارشهای شرکت امکان دارد که بینشی دربارهی ریسک کلی سیستم اقتصادی بدست دهد. اساس این مقاله بر این موضوع استوار است که محتوای اطلاعاتی اطلاعات حسابداری را به سمت اطلاعات غیر مالی بسط دهد