سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دهمین همایش ملی حسابداری ایران

تعداد صفحات: ۲۴

نویسنده(ها):

سیداحمد خلیفه سلطانی – استاد یار دانشگاه الزهرا
نرگس گودرزی – دانشجوی کارشناس ارشد دانشگاه الزهرا

چکیده:

در این مقاله سعی گردیده است با دیدگاهی نوآورانه با استفاده از توپولوژی مشکل غیردقیق بودن و عدم بهم پیوستگی محاسبات کوانتومی را حل کرد. از وضعی تهای توپولوژیک موجود م یتوان به عنوان واسط های برای مداخله در اطلاعات کوانتومی درون سیستم استفاده کرد. در نتیجه فرآیند محاسبه کوانتومی برایپیش بینی های مالی، در برابر غیر دقیق بودن و عدم بهم پیوستگی محافظت م یشود. مبالغ پولی موجود در صور تهای مالی ممکن است در تقابل باخطاهای کنترل های داخلی باشد. اگرچه اندازه گیری در حسابداری و کوانتوم زمینه های متفاوتی دارند، اما در هردو همراه با خطاست. یک ویژگی مهم توپولوژی کاربرد آن در ایجادطبقه ها و ارتباط آنها با سایر طبق هها است که نشان دهنده ارتباط بالقوه دیگری بین حسابدای و توپولوژی م یباشد. استفاده دیگر حسابداری از توپولوژی، ویژگی همئومورفیسم در ارتباط بین اجزای حسابداری م یباشد