سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دومین همایش ملی مدیریت کنترل آفات

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

مهناز حسنی کاخکی –
جواد کریمی – دانشگاه فردوسی مشهد – دانشکده کشاورزی – گروه گیاه پزشکی
ریحانه درسویی – دانشجوی کارشناسی ارشد گروه گیاه پزشکی دانشگاه فردوسی مشهد – استادیار گ
ابراهیم شکوهی – دانشجوی کارشناسی ارشد گروه گیاه پزشکی دانشگاه فردوسی مشهد – استادیار گ

چکیده:

نماتودهای بیماری گر حشرات گروهی از عوامل کنترل بیولوژی که هستند که مطالعه و کاربرد آن‌ها رویکردی جدید در قالب برنامه‌های مدیریت آفات می‌باشد. با توجه به اهمیت بررسی گونه‌های بومی این عوامل، مطالعه حاضر در راستای شناخت جمعیت‌های موجود در منطقه مشهد انجام گرفت. از بین ۲۰۰ گونه‌ای که در سال ۱۳۸۹ از هشت زیستگاه متفاوت در منطقه مشهد جمع‌آوری شده، هفت جمعیت نماتود با روش تله گالریا جداسازی گردید. از این میان دو جمعیت مرسوم به FUM1 و FUM2 به گروه گونه ای feltiae از جنس Steinernema تعلق داشت . توالی یابی ناحیه ژنی ITS و مقایسه این توالی با بانک اطلاعات Nblast ، مؤید شباهت بیش از ۹۹% این دو جمعیت به گونه Steinernema feltiae بود. در بررسی روابط شجره شناختی نیز دو جدایه مذکور در شاخه‌ای قرار گرفتند که جدایه های دیگر S. feltiae قرار داشتن. مطالعه توالی لوب های ۳D2/D ناحیه ۲۸S نیز تأیید کننده این مسئله بود. پنج جمعیت دیگر با استناد به بررسی‌های مورفولوژیکی و ملکولی ناحیه ITS به عنوان گونه Pristionchus pacificus Sommer, Carta, Kim & Sternberg, 1996 که گونه ای آزادی زی و باکتری خوار متعلق به راسته Rhabditida است معرفی می‌شود. این اولین گزارش از جنس و گونه اخیر از ایران می‌باشد .