مقاله اضطراب امتحان و ارتباط آن با عملکرد بالینی در دانشجویان مامایی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۹۲ در مراقبت های نوین از صفحه ۲۰۲ تا ۲۰۹ منتشر شده است.
نام: اضطراب امتحان و ارتباط آن با عملکرد بالینی در دانشجویان مامایی
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله اضطراب امتحان
مقاله عملکرد بالینی
مقاله دانشجویان مامایی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: جعفربگلو عصمت
جناب آقای / سرکار خانم: احمری طهران هدی
جناب آقای / سرکار خانم: رییسی مرضیه
جناب آقای / سرکار خانم: مهران ناهید

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمینه و هدف: اضطراب امتحان، مشکل شایعی در میان دانشجویان و دانش آموزان است. با توجه به اثرات متفاوت اضطراب امتحان بر عملکرد دانشجویان، هدف از این پژوهش بررسی اضطراب امتحان و ارتباط آن با عملکرد بالینی در دانشجویان مامایی بود.
روش بررسی: این مطالعه تحلیلی، بر روی کلیه دانشجویان مامایی ترم آخر دانشگاه علوم پزشکی قم شامل ۳۰ نفر که برای امتحان جامع مامایی حضور یافتند، انجام شد. پرسشنامه ویژگیهای دموگرافیک و پرسشنامه استاندارد اضطراب امتحان Spielberger، توسط هر یک از دانشجویان تکمیل گردید. برای ارزیابی عملکرد بالینی دانشجویان، چک لیست سه قسمتی مربوط به عملکرد بالینی در بخشهای بلوک زایمان، درمانگاه بیماریهای زنان و درمانگاه بهداشت مادر و کودک توسط مربیان تکمیل گردید. داده ها پس از ورود به نرم افزار SPSS ویرایش ۱۸، با استفاده از روش های آمار توصیفی و آزمون های آماری Chi-square، همبستگی Pearson وIndependent T Test ، در سطح معنی داری p£۰٫۰۵ تجزیه و تحلیل شدند.
یافته ها: یافته های مطالعه نشان داد که در حیطه کاری بلوک زایمان و درمانگاه زنان، هر چه اضطراب دانشجویان بیشتر بود، عملکرد بهتری داشتند ((p<0.001, r=0.48، اما در حیطه کاری بهداشت مادر و کودک، هر چه اضطراب دانشجویان کمتر بود، عملکرد آنها نیز بهتر بود (p<0.001, r=0.85).
نتیجه گیری: با توجه به نتایج این پژوهش، می توان احتمال داد که اضطراب، خود می تواند به عنوان یک عامل انگیزشی، عملکرد فرد را بهبود بخشد و همیشه مخرب نباشد.