سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: پانزدهمین کنفرانس دانشجویی مهندسی برق ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

محمد حاجی جعفری بیدگلی – کارشناس ارشد دانشگاه کاشان
هادی صفا – کارشناس ارشد دانشگاه کاشان
نفیسه عباسی کاشانی – کارشناسی دانشگاه کاشان

چکیده:

ساختار صنعت برق در بسیاری از کشورها در حال گذر از فضای انحصاری به فضای رقابتی است. در این فرآیند که تحت عنوان کلی تجدیدساختار در صنعت برق پیگیری می شود، کشورهای مختلف با مدل های متفاوتی در جهت های خصوصی سازی و رقابتی کردن اینصنعت در حال حرکتند. تجدید ساختار در صنعت برق مسائل مختلف بهره برداری و برنامه ریزی صنعت برق را تحت تأثیر قرار داده است و مسائلجدیدی نیز در این حوزه ها متولد شده اند. در فضای رقابتی صنعت برق و با شکل گیری بازارهای مختلف برای انرژی، یکی از مسائل با اهمیت که نقش کلیدی را در برنامه ریزی شرکت های تولیدی، خریداران و بهره بردار سیستم ایفا می کند، مسأله پیش بینی قیمت برق می باشد. علی رغمتحقیقات مختلفی که در زمینه پیش بینی قیمت برق در حال انجام است، مسأله پیش بینی پذیری و تحلیل شرایطی که بر این فرآیند تصادفیحاکم است کمتر مورد توجه قرار گرفته است. در این مقاله مسأله پیش بینی پذیری قیمت برق به عنوان یک فرآیند تصادفی مورد مطالعه قرار می گیرد. در این مطالعه هدف این است که با مطالعه خواص فرآیند، شناخت بیشتری از ویژگی و رفتار فرآیند حاصل شود.