سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دومین همایش فناوری اطلاعات، حال، آینده

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

صادق جبلی – دانشجوی کارشناسیرشته فناوری اطلاعات

چکیده:

امروزه با پیشرفت چشمگیر فناوری اطلاعات این صنعت با چالشهای بسیاری در مسیر توسعه خود مواجه است متدها و مدلهای بهتر توسعه یکی از نیازهای اساسی این صنعت است به طوریکه با ارایه پاسخ هایمناسب و راه حلهای عملی مشکلات و چالشهای مسیر توسعه فناوری اطلاعات را حل کرده و از سرراه بردارند یکی ازاین متدها که بسیار مورد توجه قرارگرفته است رایانش ابری است دراین میان مجازی سازی به عنوان یکی از پایه های اساسی برای استوار نمودن رایانشابری از اهمیت ویژه ای برخوردار است مجازی سازی درنگاه کلی به شبیه سازی رایانه ها و سرویس ها در درون یک رایانه فیزیکی گفته میشود دراین مقاله با معرفی فناوریهای مجازی سازی این پل مهم در مسیر توسعه رایانش ابری را بیشتر خواهیم شناخت .