سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی توسعه پایدار کشاورزی و محیط زیست سالم

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

فیض اله رحیمی سرداری – دانشجوی کارشناسی ارشد مکانیک ماشینهای کشاورزی.
حسین حاجی آقاعلیزاده – استادیار ،دانشگاه بوعلی سینا همدان.
ابراهیم احمدی – استادیار ،دانشگاه بوعلی سینا همدان.
حسین باریکلو – دانشجوی کارشناسی ارشد مکانیک ماشینهای کشاورزی.

چکیده:

در کنار توانمندی برای زندگی بدون اکسیژن، باکتریهای تولید کننده بیوگاز ویژگی خاص دیگری نیز دارند: نن ها در میزان موجودات، جانداران بسیار کوچکی هستند که می توانند سلولوز را هضم کنند )ج ء اصلی تشکیل دهنده فیبرهای گیاهی(. ویژگیخاص دیگر این موجودات نن است که بسیار به شرایط محیط خود مانند دما، می ان اسیدی بودن، مقدار نب، می ان غلظت و غیره حساس هستند. سیستمهای بیوگاز از فرنیندی که هضم بیهوازی نامیده میشود، استفاده مینمایند. این سیستم ها را با عنوانمخ نهای هضم بیهوازی هم میشناسند. بر این اساس در طی فرنیند هضم بیهوازی باکتریها، مواد نلی را در یک محیط خالیاز اکسیژن تج یه مینمایند. فرنیند تولید بیوگاز اصولاً شامل شکستهشدن مواد نلی طی تبدیلات و تغییرات بیو شیمیایی است که موجب شکستن مولکول های ب رگ به مولکول های کوچک تر می گردد. باکتری های متانوژن که واکنشهای تج زیه ای و بیهواز ی رابه منظور تولید بیوگاز انجام می دهند، قادر به شکستن و تج زیه مواد نلی پیچیده و ساده هستند که سرانجام به تولید بیوگاز منجر میشود. در این مقاله این واکنشها به اختصار بررسی میگردند