سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: یازدهمین کنفرانس مهندسی حمل و نقل و ترافیک ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

علیرضا حافظ نظامی – کارشناس ارشد شهرسازی، حوزه معاونت شهرسازی و معماری شهرداری تهران

چکیده:

بر اساس بند ۱-۶-۶ سند اصلی طرح راهبردی ساختاری جامع شهر تهران تامین و احداث تمامی پارکینگ های مورد نیاز در پروانه های ساختمانی الزامی است و صدور هرگونه گواهی منوط به تامین کلیه پارکینگ های مورد نیاز در همان ساختمان و یا در پارکینگ های مشاعی با فاصله حداکثر ۲۵۰ متر خواهد بود. این امر احداث پارکینگهایی با عملکرد در سطح محلات را میسر خواهد ساخت که به عنوان توفقگاهاختصاصی و دایمی املاک جهت تامین نیازهای مسکونی و خدماتی در هر محله کاربرد خواهد داشت. از آنجا که متعاقب تصویب طرح های فرادست، تدوین اصولی و دقیق ضوابط و مقررات ملاک عمل ضمانت اجرایی کافیبرای اجرای منویات طرح جامع را ایجاد خواهد کرد، لذا با توجه به جدید بودن و عدم وجود مطالعات قبلی لازم است طرح مساله با توجه به جمیع جوانب و اصول شهرسازی و ترافیکی صورت گرفته و دستورالعملهای اجراییلازم پیش بینی شود. در این مقاله پس از تبیین مفهوم و اصول لازم الرعایه در امر احداث پارکینگهای محلی، ضوابط پیشنهادی جهت اجرای این پارکینگها ارایه می شود. این ضوابط، موضوعات مکان یابی، تعداد طبقات،نحوه استقرار عملکردها، سطوح اشغال مجاز، معماری و منظر شهری را شامل می شود که نظر به تجربیات اجرایی قبلی و ذیل چارچوبهای فنی لازم پیشنهاد گردیده است. با توجه به خلا موجود و ضرورت روزآوری قوانین مرتبط با مقوله حمل و نقل و ترافیک، طرح این موضوع زمینه ساز تحلیل و نقد مساله توسط کارشناسانذیربط را فراهم می سازد که در نهایت به منظور تهیه مقررات اجرایی کارامد جهت تامین پارکینگهای مورد نیاز در سطح محلات به کار گرفته خواهد شد