سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: هفتمین کنفرانس توسعه منابع انسانی

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

مهدی شریفی خوبده – کارشناس ارشد مدیریت اجرایی MBA کارشناس توسعه واحد منابع انسانی شرکت کیسو

چکیده:

توجه به اصول و ارزشهای معنوی و مذهبی چندی است ذهن رهبران و مدیران سازمانها را به خود معطوف داشته است. امروزه سازمانها به این نتیجه رسیده اند که برای دستیابی به موفقیت و نیل به اهداف از پیش تعییت شده، نیازمند همکاری و یکپارچگی کارکنان در انجام فعالیتهایشان هستند و اینکه چه چیز می تواند به صورت موثر این یکپارچگی را ایجاد کند، مسئله ایست که امروزه پاسخ به آن را در اصول و ارزشهای معنوی و مذهبی جستجو می کنند. همواره توجه به معنویات و همین طور وحدت مذهب از عوامل رابط میان افراد در همه شئون بوده است. در تاریخ نیز به وفور مواردی دال بر این مدعا وجود دارد.مسئله دیگر که سازمانها با آن روبرو هستند مسئله اندازه گیری میزان توجه به این مقولات در سازمان است. این مسئله از آنجا اهمیت پیدا می کند که سازمانها از میزان توجه به این اصول درون خود آگاه شده تا در صورت نیاز به بهبود و تصحیح آن پرداخته شود. اصولا برای تعیین جایگاه سازمان در رابطه با این مقولات نیازمند اندازه گیری متغیرها شکل دهنده آنهاهستیم. در رابطه با نقش مسائل معنوی و ارزشهای مذهبی در بهبود روند فعالیت سازمانها تحقیقات متعددی انجام گرفته است که بر اساس نتایج بدست آمده از آنها مقولاتی نیز نوشته شده است که همگی کم و بیش موید یک نکته اند؛ توجه به معنویات و پایبندی به اصول مذهبی دستاوردی فراتر از سودهای مالی و درآمدی برای سازمان خواهد داشت.