مقدمه

اصول منطقی تحقیق

هنگامی که شروع به نوشتن پروژهای تحقیقاتی می کنید، ممکن است درباره دفاع از فرضیه تحقیق و تطبیق آن با قوانین مستندسازی دچار یأس و ناامیدی شوید. این کتاب روند نگارش تحقیق را گام به گام، برای شما توضیح می دهد و شما را از مرحله ی انتخاب موضوع تحقیق تا نگارش تحقیق مناسب هدایت میکند. بدین ترتیب قادر خواهید بود؛ با به اتمام رساندن یک مرحله و آغاز مرحله ی دیگر، اعتماد به نفس خود را تقویت کنید. همچنین استفاده از این کتاب در کسب مهارتهای زیر به شما کمک می کند:

۱. توجه خود را بر یک موضوع قابل اختصار متمرکز کنید.

۲. از منابع مشخص شده، یادداشت برداری کنید.

۳. بعد از تجزیه و تحلیل مطالب، آنها را ارزیابی کنید.

۴. مطالب را مرتب و طبقهبندی کنید.

۵. هدف تحقیق خود را مشخص کرده، صحت و درستی ان را مورد توجه قرار دهید.

۶. تلاش به منظور از میان برداشتن مشکلاتی که در خصوصی نقل مطالب و مستند سازی منابع وجود دارند.

با گذشت زمان درمی یابید که انتقال علم و دانش همیشه از طریق مقالات و کتاب – های نویسندگان خبره به نویسندگان مبتدی صورت نمی گیرد. زیرا این نوع نویسندگان، تنها از نظریات کارشناسان و نویسندگان خبره رونوشت برداری کرده، تحقیقات خود را ارائه میدهند. در حقیقت شما میخواهید نظریات جدیدی را در مورد موضوعی ابراز کنید و با استفاده از قدرت استدلال و دلایلی محکم از موضع خود دفاع نمایید.

و در این زمینه نه تنها منابعی که به موضوع شما ارتباط دارند بلکه منابعی که از موضوع شما دفاع میکنند را نیز بکار می گیرید

نگارش یک پروژه تحقیقاتی طولانی، به ندرت توالی منطقی خود را حفظ میکند. از این رو در نگارش یک پروژه ی تحقیقاتی طولانی، که ممکن است هفته ها به طول انجامد، می بایست هم در جهت پیشرفت تحقیق فعالیت نمود و هم نگاهی به مطالب گذشته داشت. این عمل را میتوان در هنگام شروع و وقفه های کاری انجام داد.

یکی از راه های موفقیت در انجام تحقیقی، پیروی از اصولی است که به ترتیب در این کتاب آورده شده است. آنها عبارتند از: