ویکتور اورتا۲۰ اولین معمار معروف این سبک محسوب می شود او با طراحی خانه امیل تاسل بین سال های ۱۸۹۲ و ۱۸۹۳ در بروکسل، جنبش آرت نوو را در معماری تثبیت کرد. اثری که هم از جنبه معماری و هم از جهت فنی ،کاری انقلابی به شمار میرود عنصر مشخصه ی ساختمان آهن است که به عنوان یک عنصر تزئینی در جای جای این ساختمان ، چه در نمای بیرونی و چه در فضای داخلی ، به وفور به کار گرفته شده است .مهم ترین بخش ساختمان پله های باشکوه آهنی است که در هال ورودی طراحی شده است. پله ها از چوب ساخته شده و بر روی یک استخوان بندی فلزی فرمال با حرکاتی کاملا آزاد قرار گرفته اند(تصویر(۳ (بانی مسعود،۲۳۲،.(۲۳۳-۱۳۸۹

اصول فکری پیروان این نهضت را میتوان در موارد ذیل خلاصه نمود : (۱ انتقاد شدید از اشیا مکتبهای تقلیدی (۲جدایی از گذشته (۳ابداع فرمهای جدید (۴هنر مناسب زمان

(۵استفاده از تولیدات مدرن(فلز) برای اسکلت ساختمان (۶ استفاده از تزئینات و فرمهای طبیعی و رمانتیک. (قبادیان،۳۷،.(۱۳۹۱ تاثیر هنر شرقی در شکل گیری سبک آرت نوو در مجموع، آرت نوو، جنبشی همه گیر بود که در بسیاری از هنرها به ویژه شاخه های متعدد صنایع دستی تمرکز داشت و در بطن و محتوای خود، بسیاری از عناصر هنر شرق و خاور دور را به عاریت گرفت.

ریشه های هنر اسلامی بر آرت نو

هر چند که ممکن است برخی با استناد به حضور پر رنگ کلیسا های جامع گوتیک و طرحهای ارگانیک به کار رفته در آن،یا تزئینات روکوکو ۲۱هنرمندان نهضت آرت نوو را بی تاثیر از هنر اسلامی که ایرانیان بنیان گذار آن بودند،بدانند اما دقت در چگونگی کاربرد نقوش گیاهی در تلطیف فضا به جای تسخیر آن و تاکید بنیان گذاران بر ارائه سبکی جدید که کاملا مجزا از سبکهای اروپا باشد بر این نکته صحه می گذارد که تسلط نقوش گیاهی در نهضت نوین از جای دیگر الهام گرفته است. بدیهی است که با دیدن آثار متعلق به صنایع دستی و معماری ایرانی-اسلامی به خصوص شهرت جهانی قالی ایرانی از دیرباز، اظهار عدم آشنایی بنیان گذاران هنر نو با این هنر دیرینه غیر قبول است. (تصویر) (۴ فاضلی شکیب ، ۱۳۸۶ ، .(۵۲