سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش منطقه ای جنگلها و محیط زیست ضامن توسعه پایدار

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

یوسف عسکری – داشجوی کارشناسی ارشد جنگلداری، دانشگاه شهرکرد
نبی اله یارعلی – استادیار جنگلداری و عضو هیأت علمی دانشکده منابع طبیعی دانشگاه شهرکرد

چکیده:

کنفرانس ریو از جمله بزرگترین نشستهاى عالى بینالمللى است که تاکنون برگزار شده است. حدود ۱۵۰ کشورو در یک مرحله از این کنفرانس حدود ۱۳۵ رئیس کشور حضور داشتند. ۴۵۰۰ نفر از نمایندگان دولتها، بیش از ۱۰۰۰۰ خبرنگار، فیلمبردار، و نمایندگان ۱۵۰۰ سازمان غیر دولتى نیز در این اجلاس حضور داشتند. سازمانهاى غیر دولتى نیز به موازات کنفرانس ریو، کنفرانس مشابهى تشکیل دادند و البته از حق شرکت در اجلاس رسمى این کنفرانس بىبهره نبودند. بیانیه ریو، دستور العمل ۲۱ و بیانیه اصول جنگلدارى به تصویب رسید و کنوانسیونهاى تغییرات آب و هوا و تنوع گونه هاى گیاهى – جانورى به ترتیب توسط ۱۵۴ و ۱۵۰ کشور به امضا رسید. کنوانسیون بیابانزایى براى تصویب رسیدن در کنفرانس ریو به موقع به دبیر خانه کنفرانس نرسید و بعدها در ژوئن ۱۹۹۴ به امضا رسید. با این وجود این کنوانسیون نیز از جمله دستاوردهاى اجلاس عالى زمین تلقى مى شود