سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش منطقه ای پژوهشها و راه کارهای نوین در حسابداری و مدیریت

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

محمدمهدی ایزدی – کارشناسارشد حسابداری، عضو باشگاه پژوهشگران جوان واحد نراق

چکیده:

امروزه شرکتهابه عنوان رکن اقتصادی جامعه در ایجاد ثروت و اشتغالزایی و جذب سرمایه گذاری ,شناخته می شوند.رعایت حقوق سهامداران،شفافیت اطلاعات وایفای مسئولیت های اجتماعی توسط شرکت ها ازمهترینعواملی است که بیش ازگذشته موردتوجه قرارگرفته است. قانون حاکمیت شرکتی مجموعه روابطی است بین سهامداران ,مدیران ,حسابرسان شرکت که متضمن برقراری نظام کنترلی به منظور رعایت حقوق سهامداران جز واجرای درست مصوبات مجمع و همچنین جلوگیری از سوء استفاده های احتمالی است . این قانون که بر پایه نظام پاسخگویی و مسئولیت اجتماعی استوار است مجموعه ای از وظایف و مسئولیت ها را در بر می گیرد که باید توسط ارکان شرکت صورت پذیرد تا موجب پاسخگویی و شفافیت شود.