سال انتشار: ۱۳۹۴

محل انتشار: کنفرانس بین المللی انسان، معماری، عمران و شهر

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

پریا عباسی – دانشجوی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز گروه معماری تبریز، ایران
شبنم اکبری نامدار – دانشجوی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز گروه هنر و معماری تبریز، ایران

چکیده:

جهانی شدن موجب فرار مغزها از کشورهای درحال توسعه شده است. فرصتهایی که در کشورهای پیشرفته موجود است استعدادها را از کشورهای فقیر به سوی خود می کشاند و این کشورها را دچار اضرار و خسران می نماید. بدین منظور جهت نیل به مفهوم صحیح جهانی شدن، اولین مفهوم پایداری؛ اصول پایدار حفاظت و نگهداری همساز با طبیعت است. دومین مفهوم پایداری ؛ منطقه گرایی و بوم گرایی است یا مفهومی است که نشان می دهد افراد در مجموعه هایی هستند که تکنولوژی آینده ساز و آینده نگر باید براساس الگوههای بومی و منطقه ای عمل کند. سومین مفهوم وابسته به اخلاق است، رویکردی که علاوه بر عدم تحمل تخریب و ضایعه بر محیط پیرامونی از تواناییهای نسلهای آینده در برآوردن نیازهایشان نمی کاهد. توسعه پایدار توسعه ای است که علاوه بر توسعه و تعالی زندگی نسل حاضر به حمایت از نسلهای آتی نیز عنایت دارد و براساس آن، شرایط انسانی و وضعیت محیطی و اکوسیستمی به طور همزمان مورد توجه قرار می گیرد. پایداری به توانایی سیستم برای کار کرد درآینده نامحدود اطلاق می شود و وضعیتی است که درآن وضعیت ، مطلوبیت و امکانات موجود در طول زمان کاهش نمی یابد و منابعی که سیستم برای انجام فعالیتهای خود به آنها وابسته است رو به ضعف نمی گذارد. در این مقاله به بررسی مرکز اطلاعات صنعت ساختمان و اصول توسعه پایدار پرداخته شده و عملکرد هر یک به تفصیل مورد بررسی قرار گرفته و این نتیجه حاصل می گردد که استفاده از فناوری هایی از این دست، نیاز به انرژی کمتر و خود گامی در جهت تحقق اهداف معماری پایدار و پایداری زیست محیطی خواهد بود.