سال انتشار: ۱۳۷۴

محل انتشار: پنجمین کنفرانس سراسری شبکه های توزیع نیروی برق

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

مهدی پورهاشم – شرکت توزیع آذربایجان شرقی
کریم روشن میلانی – شرکت توزیع آذربایجان شرقی

چکیده:

پست های هوایی و زمینی توزیع برق همچون سلولهای زنده یک بافت شهری وظیفه دریافت انرژی از شبکه برق و تزریق آن در نقاط مختلف مصرف را به عهده دارند به همین خاطر در طراحی و احداث آنها می باید در کنار مسائل مهندسی، جنبه های مختلف فنی و اقتصادی انتخاب قدرت نامی ترانسفورماتور توزیع مد نظر قرار گیرد، با توجه به گسترش شهری و دور نمای رشد آنها و هزینه های وسیع و روزافزونی که صرف نصب و راه اندازی و بهره برداری از پست های فوق می گردد، لزوم بررسی های اقتصادی به موازات بررسی فنی به منظور انتخاب بهینه ظرفیت ترانسفورماتور اجتناب ناپذیر گشته است. در این زمینه سلیقه های مختلف و روشهای گوناگونی به منظور انتخاب مناسب با توجه به عوامل زمانی و مکانی همچون منحنی بار، شرایط اقلیمی، چگالی بار و توسعه آینده،… وجود دارد که باعث ایجاد تنوع در انتخاب ظرفیت گردیده است هدف این مقاله ارائه دستورالعمل و راهنمایی برای کلیه استفاده کنندگان و طراحان به منظور انتخاب قدرت نامی و بارگیری ترانس در محل نصب با استفاده از استانداردهای بین المللی CE-354 و استاندارد پستهای ۲۰kv وزارت نیرو و تحت وضعیت های تعریف شده می باشد.