مقاله اصل توالی رسایی در زبان فارسی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۹۳ در پردازش علایم و داده ها از صفحه ۸۷ تا ۹۴ منتشر شده است.
نام: اصل توالی رسایی در زبان فارسی
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله اصل توالی رسایی
مقاله هجا
مقاله زبان فارسی
مقاله واج شناسی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: رحیمی افشین
جناب آقای / سرکار خانم: وزیرنژاد بهرام
جناب آقای / سرکار خانم: اسلامی محرم

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در این پژوهش توزیع رسایی در هجای زبان فارسی بررسی شده است. مطابق با اصل توالی رسایی، رسایی در هجا می بایست از مقدار کمینه شروع شده در هسته به اوج رسیده و سپس تا پایانه کاهش یابد. نتایج به دست آمده نشان می دهد که زبان فارسی از این الگو به صورت کلی پیروی می کند. نتایج حاصله نشان می دهد که گروه های هم خوانی رسا در تمامی جایگاه ها بیش از میزان قابل انتظار ظاهر شده و گروه های هم خوانی نارسا مانند هم خوان های انفجاری تنها در جایگاه های پیش واکه ای به میزان مورد انتظار ظاهر شده اند که نشان گر اهمیت جواز ادراکی بافت در میزان رخداد این گروه از هم خوان هاست. این نتایج تاییدی بر نظریه جواز ادراکی است.