سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: چهاردهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

سهراب فتحی – دانشجوی دکتری مهندسی شیمی، دانشکده مهندسی شیمی، دانشگاه صنعتی امیرکبیر
مرتضی سهرابی – استاد مهندسی شیمی، دانشکده مهندسی شیمی، دانشگاه صنعتی امیرکبیر
کاووس فلامکی – دانشیار مهندسی شیمی، دانشکده مهندسی شیمی، دانشگاه صنعتی امیرکبیر

چکیده:

در این مقاله تبدیل متانول به بنزین توسط کاتالیست زئوولیتی ZSM-5 موورد بررسوی اورار موی گیورد تولیدهیدروکربن های سنگین توسط تغییر اسیدیته کاتالیست انجام می گیرد برای این کوار کاتالیسوت Na-ZSM-5که دارای Si/Al برابر ۲۲ می باشد، در دمای ºC 02 در مجاورت محلول CaCO3 با غلظوت هوای متتلو اورار می گیرد نتایج آنالیز XRF نشان از کاهش چشم گیر Si/Al به میزان ۳۳ درصد نسوبت بوه کاتالیسوت اولیه رامی دهد آنالیز BET نیز نشان می دهد که سطح ویژه کاتالیست حدود ۰۲ درصود کواهش داشوته اسوت نتایج آزمایش ها نشان می دهد کاتالیست های اصلاح شده دارای گزینش پذیری بیشتری نسوبت بوه هیودروکربن هوایسنگین تر می باشند به نحوی که کاتالیست اصلاح شده با محلول ۰/۱مولارCaCO3 حدود ۰۴ درصد بیشتر ازکاتالیستH-ZSM-5هیدروکربن های در محدوده نقطه جوش بنوزینC6+) را تولیود موی نمایود