سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی توسعه پایدار کشاورزی و محیط زیست سالم

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

حکیمه جهانتیغ – دانشجوی کارشناسی ارشد حفاظت و اصلاح چوب – دانشگاه علوم کشاورزی و منابع
اصغر امیدوار – استاد گروه چوب و کاغذ دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
ابوالقاسم خزاعیان – دانشیار گروه چوب و کاغذ دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

چکیده:

چوب ماده طبیعی و تجدیدشونده که در ساختمانسازی کاربرد فراوان داشته، به دلیل معایب وافر کاربردش بسیار محدود شده است. یکی از تکنیکها برای تبدیل منابع با کیفیت کم به کیفیت بالا و همچنین سازگار با محیط زیست، ساخت چوب پلیمر با -استفاده از مواد شیمیایی با منشأ گیاهی مانند فورفوریل الکل که از پسماندهای کشاوزی)نیشکر و باگاس(میباشد. هدف از این تحقیق تهیه فرآورده چوب پلیمر فورفوریل الکل )فورفوریلاسیون چوب( در سطوح رطوبتی ۰و۱۲و۲۵ ۰۰ درصد( برای تعییناپتیمم میزان رطوبت برای بیشترین جذب ماده حفاظتی و تولید فرآوردهای با دوام و ایمن برای محیط میباشد که رطوبت ۱۲ سطح بهینه شناخته شد