سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: پنجمین کنفرانس سراسری آبخیزداری و مدیریت منابع آب و خاک کشور

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

امید طیاری – استادیار گروه آب دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمان
رفعت جمالیزاده – کارشناس ارشد سازه های آبی
هدایت فهمی – استادیار دانشکده مهندسی آب شهید عباسپور وزارت نیرو

چکیده:

رودخانه خبر بافت )استان کرمان(، با توجه به گسترش و توسعه روستاهای حاشیه آن و تجاوز به حریم رودخانه،سالیان متمادی است که در اثر سیلاب خسارات مالی فراوانی به ساکنین اطراف و زمینهای کشاورزی و باغات حاشیهآن وارد میآورد. شیب بستر، وجود پیچ و خمهای رودخانه، سرعت زیاد جریان آب، و تجاوز به حریم رودخانه باعث کناره شویی اراضی کشاورزی و در بعضی مناطق بالا آمدن سطح آب و ورود آب به اراضی کشاورزی و باغات حاشیهرودخانه خبر بافت می شود، یکی دیگر از مشکلاتی که در منطقه در برخی نقاط نمود یافته، تعمیق رودخانه به دلیل کف کنی و فرسایش کف آن بوده است. شیب تند این رودخانه عامل اصلی کف کنی و حرکت مخرب سیلاب در آنمیباشد. از این رو اصلاح و ساماندهی این رودخانه بهمنظور به حداقل رساندن مشکلات و خسارات متعدد وارده از اهمیت زیادی برخوردار است. برای بررسی وضعیت جریان در رودخانه، رفتار آن توسط مدل HEC-RAS شبیهسازی شده است و براساس نتایج حاصل از آن نسبت به ارائه طرح ساماندهی و کنترل سیلاب رودخانه خبر اقدام گردید. به منظور ارزیابی عملکرد این سازه ها، مشخصات سازه های پیشنهادی در مدل HEC-RAS وارد شده و با اجرای مجدد مدل، تاثیر سازهها در بهبود شرایط مورد بررسی و تایید قرار گرفت.