سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی اصلاح الگوی تولید و مصرف

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

مهری صفاری – عضو هیئت علمی گروه زراعت و اصلاح نبات دانشکده کشاورزی- دانشگاه شهید با

چکیده:

نیاز روزافزون به منابع جدید انرژی یکی از مسائل اساسی کشورهاست؛ حتی تولیدکنندگان بزرگنفت ازجمله کشور ما ایران؛ نیز با مشکلاتی در زمینه تهیه سوخت روبرو هستند. در حال حاضر در دنیا، ۷۷ % کل انرژی مصرفی را سوخت های فسیلی تشکیل می دهند؛ براساس پیشبینیها تا سال ۲۰۲۰ میلادی این سوختها همچنان ۷۳ % مصرف انرژی جهان را تأمین خواهند کرد؛ در حالی که تولید از بزرگترین منابع موجود نفت سالانه ۵% کاهش می یابد. نفت منبع پایان پذیری است که تشکیل آن میلیونها سال زمان برده است و با مصرف آن، سرمایه هایی از بین می رود که تجدیدپذیر نیستند. کمبود انرژی و خصوصاً سوخت در جهان، یکی از عوامل اصلی بروز مشکلات متعدد اقتصادی و اجتماعی بوده و مشکل عمده؛ پایان پذیر بودن این انرژی است؛ البته از طرفی دیگر آلودگیهای ناشی از تولید، نگهداری و مصرف سوختهای فسیلی نیز اهمیت دارد. افزایشقیمت انرژی و توجه به اثرات زیست محیطی، پراکنش گازهای گلخانه ای در اثر مصرف انرژی های فسیلی که عمده تغییرات اقلیمی را نیز سبب شده است، توجه و تقاضای جهانی را به تولید و مصرفسوختهای زیستی خصوصاً در کشاورزی، افزایشداده است. در این مقاله راههای کاهشو تغییر الگوی مصرف سوختهای فسیلی در کشاورزی ایران و بکارگیری و توجه به سایر سوختها خصوصاً به انرژی زیست توده، برای تولید انواع انرژی ها و سوختهای جایگزین، مورد بررسی قرار می گیرد.