سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی انار

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

طیبه بساکی – کارشناس باغبانی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان مرکزی
رجب چوکان – دانشیارموسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر
سیدمجتبی خیام نکویی – دانشیارپژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی
محسن مردی – استادیار پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی

چکیده:

به منظور شناسایی نشانگرهای مرتبط با صفات میوه مانند حساسیت به آفتاب سوختگی، حساسیت به ترکیدگی، طول میوه، عرض میوه،شاخص شکل میوه، مزه میوه و … در ژرم پلاسم انار ایران از نشانگرهای ریزماهواره استفاده شد. از ۱۰ جفت آغازگر مورد استفاده ۷ جفت پلی مورف بوده و ۲۳ آلل در ۲۰۲ ژنوتیپ انار تولید نمودند. میانگین تعداد آلل ها ۳/۲۸آلل بود. میانگین میزان اطلاعات چند شکل برای جایگاهها ۰/۳۴ و از ۰,۰۱نشانگرMP07 تا ۰,۵۶ (نشانگرMP39متغیر بود. برای شناسایی نشانگرهای مثبت مرتبط با صفات مورفولوژیک مورد مطالعه، تجزیه رگرسیون گام به گام بین داد ههای مولکولی و صفات مورفولوژیک انجام گرفت. مکان های مرتبط با صفات عرض میوه، شکل تاج و اندازه میوه یکسان بود. بیشترین تغییرات مربوط به صفت طول تاج ۰/۹۱توسط نشانگرهای MP07- و ۲۱ ، MP51-16، MP51-13، ۱۳،MP30-11 ،MP26_2تبیین شد. مکان ریزماهوارهMP26با اکثر صفات مطالعه شده در این تحقیق مرتبط بود. از آنجا که همه مکا نهای مورد مطالعه به خصوصMP26بر روی صفات مورد مطالعه مؤثر بودند بنابراین احتمال دارد بتوان از این مکان های ریزماهواره در برنام ههای اصلاحی برای شناسایی والدین مناسب برای تهیه جمعی تهاینقشه یابی و تهیه ارقام هیبرید استفاده نمود