سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: بیستمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

سعید پوراسدیون – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی شریف
جمال ارغوانی هادی – استادیار دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی گلپایگان
سعید سهرابپور – استاد دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی شریف

چکیده:

آلیاژهای حافظ هدار در ساخت عملگرها کاربرد وسیعی پیدا کرده اند.مدل ارائه شده توسط برینسون برای آلیاژهای حافظه دار بسیار ساده بوده و مهندسان اغلب از آن برای طراحی عملگر استفاده م ینمایند. در این عملگرها به دلیل نوسانات متعدد، حلق ههای هیسترزیس داخلی زیادی رخ داده که مدل برینسون قادر به پیش بینی این پدیده نم یباشد. در این مقاله، با اصلاح و بهبود مدل برینسون، مدلیبرای پیش بینی حلق ههای هیسترزیس داخلی پیشنهاد می گردد. در مدل پیشنهادی اگر در ناحیه تغییر فاز حلقه هیسترزیسی رخ دهد، معادله کسر حجمی برای ادامه تغییر فاز از نقطه تغییر جهت،نرمال سازی خواهد شد. برای نشان دادن کارآیی مدل پیشنهادی چندین مثال حل گردیده و با مد لهای قبلی و نتایج تجربی مقایسه گردیده است. نتایج بدست آمده، مزیت مدل پیشنهادی را نسبت به مدل های قبلی و تطابق آن با نتایج تجربی را نشان م یدهد.