سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: سیزدهمین همایش ملی بهداشت محیط

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

هدی امیری – کارشناسی ارشد مهندسی بهداشت محیط
نعمت اله جعفر زاده – دانشیار گروه مهندسی بهداشت محیط دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز
مهدی احمدی مقدم – استادیار گروه مهندسی بهداشت محیط دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز
سهیلا رضایی – عضو هیئت علمی گروه مهندسی بهداشت محیط دانشگاه علوم پزشکی یاسوج

چکیده:

ارسنیک در آب در نتیجه فعالیتهای طبیعی و انسانی به دو فرم آلی و غیر آلی وجود دارد. ارسنیک غیر آلی می تواند در طبیعت به چندین شکل ظاهر شود. در آبهای طبیعی و همچنین در آب آشامیدنی اغلب پنج ظرفیتیV) As) و یا سه ظرفیتی( As (III یافت می شود . ارسنیک محلول در آب بشدت سمی بود و می تواند منجر به مشکلات سلامتی متعددی گردد . هدف از این مطالعه اصلاح پوکه معدنی به عنوان جاذب با استفاده از معرف فنتون را در حذف ارسنیت و ارسنات از محلول های می باشد. روش بررسی : این مطالعه در مقایس آزمایشگاهی است که تاثیر سه متغیر PH ، زمان تماس و نسبت Fe2+/H2O2 بر روی اصلاح پوکه معدنی در حذف ارسنیک مورد مطالعه قرار گرفت. یافته ها : بر اساس نتایج بازدهی حذف ارسنیک تحت تاثیر دو پارامتر از متغیرهای مورد بررسی می باشد . Fe2+/H2O2 یک فاکتور موثر در حذف ارسنیت و ارسنات می باشد ( ۰/۰=P ) و PH فاکتور مهم دیگری است که بر راندمان حذف ارسنات (۰/۰۰۳ = P ) نسبت به حذف ارسنیت ( ۰/۰۲ =P ) تاثیر بیشتری دارد. همچنین حداکثر حذف ارسنیت با استفاده از پوکه معدنی اصلاح شده با فنتون ۲=PH و ۰/۰۶ = Fe+2/H2O2 و زمان تماس ۳۰ دقیقه می باشد (۹۲%) در حالیکه حداکثر حذف ارسنات د ر۵=PH و ۰/۰۶ = Fe+2/H2O2 و زمان ماند تماس ۳۰ دقیقه می باشد (۹۵%). نتیجه گیری : این مطالعه نشا داد که فنتون روشی موثر بر آماده سازی پوکه معدنی در حذف ارسنیت و ارسنات از محلول های آبی می باشد.