سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: دهمین همایش انجمن هوافضای ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

فرزاد پورصادق – دانشجوی دکتری
علی حاجیلوی – دانشیاردانشگاه صنعتی شریف
مهدی نیلی – استادیار دانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده:

در پژوهش حاضر تحلیل میدان جریان و اصلاح هندسهی کمپرسور گریزاز مرکز در صفحات پره به پره و نصفالنهاری با استفاده از روش شبه سهبعدی ارائه میشود. برای این منظور در نخستین گام کمپرسور گریز از مرکز مربوط به توربینگازی موجود در دانشگاه صنعتی شریف به صورت تجربی و عددی مورد بررسی قرار میگیرد. میدان جریان در پروانه کمپرسور گریز از مرکز با استفاده از روش شبه سهبعدی در صفحات نصف النهاری و پره به پره که به صورت کوپل حل میشود، بدست میآید. مقایسه نتایج مدلسازی با نتایج تجربی همخوانی نسبتاً خوبی نشان میدهد. با توجه به اینکه در تحلیل شبه سهبعدی جریان بصورت ایدهآل در نظر گرفته میشود لذا از نتایج تحلیل سه- بعدی جریان نیز پس از اعتبارسنجی با نتایج تجربی، برای بررسی نتایج تحلیل شبه سهبعدی استفاده میشود. سپس با ترکیب الگوریتم طراحی معکوسِ گلوله و اسپاین با حلکنندهی شبه سهبعدی و پس از اثبات توانایی عملکرد الگوریتم، با تعریف توزیع فشار هدف روی سطح فشاری پره، هندسهی پره جدید مطابق با توزیع فشار اصلاح شده جهت حذف گرادیان اضافی فشار، حاصل میگردد. نتایج تحلیل سهبعدیِ هندسه اصلاح شده نشان دهندهی ۰/۶۴ درصد افزایش در بازده کل به استاتیک و ۳/۳۸ درصد افزایش در نسبت فشار سکون کمپرسور میباشد.