سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: دهمین همایش انجمن هوافضای ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

مهدی نیلی احمدآبادی – دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی اصفهان
فرزاد پورصادق – کارشناس ارشد مهندسی مکانیک

چکیده:

در این مقاله ابتدا تحلیل عددی سه بعدی میدان جریان در یک کمپرسورگریز از مرکز که شامل پروانه شعاعی، دیفیوزر شعاعی، خم ۹۰ درجه و دیفیوزر محوری است توسط نرم افزارCFX انجام میگیرد. این تحلیل عددی نشان میدهد تلفات شدیدی در ناحیه خم ۹۰ درجه بین دیفیوزر شعاعی و محوری رخ میدهد بطوریکه راندمان کمپرسور در حدود ۱۰ درصد در این ناحیه تلف میشود. لذا، با ترکیب الگوریتم طراحی معکوسِ گلوله- اسپاین با کد حلکنندهی شبه سهبعدی روی نصف النهاری و با تعریف توزیع فشار اصلاحشده روی دیوارههای بالا و پائین خم ۹۰ درجه، هندسهی نصفالنهاری دیفیوزر شعاعی و محوری در راستای کاهش تلفات اصلاح میگردد. بمنظور ارزیابی اصلاح هندسه صورت گرفته، شبیه سازی عددی سه بعدی هندسه اصلاح شده مجددا توسطCFX انجام میشود. نتایج تحلیل سهبعدیِ هندسه اصلاح شده نشان دهندهی ۶ درصد افزایش در بازده کل به کل و ۴/۷ درصد افزایش در نسبت فشار سکون کمپرسور در نقطه طراحی میباشد که قابل توجه میباشد.