سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی اصلاح الگوی تولید و مصرف

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

نجمه کارگر – عضو هیات علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی کرمان
سیدمجتبی سیدمومن – عضو هیات علمی مرکز تحقیقاتکشاورزی و منابع طبیعی کرمان
علی اصغر ولی – عضو هیات علمی مرکز تحقیقاتکشاورزی و منابع طبیعی کرمان
غلامرضا قربانی – عضو هیات علمی مرکز تحقیقاتکشاورزی و منابع طبیعی کرمان

چکیده:

به اعتقاد بسیاری از کارشناسان ، کمبود منابع غذایی را شاید بتوان بعنوان مهمترین پیامد منفی رشد بی رویه جمعیتذکر کرد. تامین نیاز های این جمعیت در حال رشد با استفاده از منابع محدود همواره به عنوان مساله ای حاد مورد توجه قرار گرفته است. تامین فراورده های حیوانی از قبیل شیر، گوشت، تخم مرغ و … از عمده ترین نیازهای این جمعیتاست.برای تامین احتیاجاتغذایی با منشاء دامی نمی توان تعداد حیوانات موجود را افزایشداد، بلکه بایستی راه هایی که سبب افزایشتولید در واحد دامی شوند را جستجو کرد. اصلاح نژاد دام علم و هنر تثبیت ژنهای موثر در تولید اقتصادی دام میباشد. اصلاح نژاد با انتخاب دامها و طیور برتر از لحاظ ژنتیکی و با کمکروشهای آمیزشی مناسب، دام و طیور برتر را ایجاد میکند. اصلاح نژاد یکعلم کاربردی بوده و در بخشهای تخصصی با کاربرد دانشژنتیک، دانشآمار و رایانه افق جدیدی پیدا کرده است. در برنامه های اصلاح نژاد دام هدفاین استکه حیوانات دارای ظرفیتژنتیکی بالاتر از میانگین جامعه شناسایی و انتخاب شده و از آنها به عنوان والدین نسل بعد استفاده شود. به این ترتیبانتظار می رود که میانگین ظرفیتژنتیکی نتاج بیشتر از میانگین نسل والدین باشد. بنابر این با اصلاح دامهای بومی هر منطقه و ایجاد گونه های مقاوم با توان تولیدی بالا می توان در زمینه تولید فراورده های حیوانی به خودکفایی رسید