سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: چهاردهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

میترا ابراهیمی نژاد – کارشناسی ارشد مهندسی شیمی، مرکز تحقیقات راکتور و کاتالیست، دانشگاه ص
محمد حقیقی – استادیار مهندسی شیمی، مرکز تحقیقات راکتور و کاتالیست، دانشگاه صنعتی

چکیده:

یکی از روشهای بهبود فعالیت کاتالیستهای فرآیند هیدرودیسولفوریزاسیون اضافه کردن تقویت کننده ثانویه به آنها به منظور ایجاد سایتهای فعال بیشتر میباشد. فسفر از مهمترین این تقویت کننده ها است . فسفرموجود در نانوکاتالیستها به طور همزمان دو خاصیت کاتالیست را تغییر می دهد که عبارتند از افزایش پراکندگی فلز یا فاز فعال و افزایش قدرت اسیدی نانوکاتالیست. در این تحقیق نانوکاتالیستCoMoP/Al2O3به روش نوین اولتراسوند و با غلظتهای متفاوتی از فسفر برای حذف تیوفن از خوراک در فشار اتمسفری تهیهگردید. نانوکاتالیستهای تهیه شده توسط آنالیزهای BET و FTIR ،SEM ،XRDتعیین مشخصات گردیدند. نتایج حاصل از آنالیزXRDبیانگر توزیع یکنواخت ذرات روی سطح پایه و ایجاد سایتهای فعال جدید می باشد. آنالیزSEM نشان دهنده تخریب آگلومرهها و توزیع یکنواخت ذرات نانوکاتالیست در اثر افزودن میزانبهینه فسفر میباشد. با استفاده از آنالیزBET مشخص شد که افزایش فسف ر باعث کاهش سطح و ی ژه نانوکاتالیست میشود