سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین کنفرانس انتقال حرارت و جرم ایران

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

حسن آذر کیش – گروه مهندسی مکانیک دانشگاه سیستان و بلوچستان
حسین عجم – گروه مهندسی مکانیک دانشگاه فردوسی مشهد
امین بهزادمهر – گروه مهندسی مکانیک دانشگاه سیستان و بلوچستان

چکیده:

هدف ازکارحاضر اصلاح مدلهای رسانندگی گرمایی و لزجت موثر نانوسیال به منظور تخمین ضریب انتقال حرارت جابجایی ازاد درنانوسیالات می باشد برای این منظور اثرات حرکت براونی ترموفورسیس و دوفور درقالب رسانندگی گرمایی معادل درنظرگرفته شده و ازترکیبی از مدلهایتجربی و تئوری پیشین به منظور تخمین لزجت موثر نانوسیال استفاده می شود نانوسیال مورد مطالعه درکارحاضر ترکیب Al2O3 درآب می باشد تغییرات رسانندگی گرمایی موثر نسبت به پارامترهای کسرحجمی دمای میانگین نانوسیال و قطرنانوذرات موردبررسی قرارگرفته و درنهایت اثرپارامترهای فوق برروی ضریب انتقال حرارت جابجایی ازاد نانوسیال مورد مطالعه قرارمیگیرد.