سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی اصلاح الگوی تولید و مصرف

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

شهلا نریمانی – دانشجوی کارشناسی ارشد رشته تکنولوژی آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد

چکیده:

آب و رقابت جهتسیطره بر منابع محدود آن، یکی از مهمترین حوزه های چالشبرانگیز هزاره سوم خواهد بود. رشد جمعیت،توسعه صنعتی و اجتماعی و تغییرات آب و هوایی هر یکاز سویی، منابع محدود آب سالم را تحتفشار قرار داده اند.اگر چه آب سالم در طول تاریخ بشر هرگز کالای کم ارزشی نبوده، اما تصور خطرناکفراوان انگاری آب، موجبگردیده استکه بسیاری از مردم جهان بر اثر مدیریت غیر صحیح در تولید و مصرف به مرزهای تنشآب برسند. اگرچه نقشکلیدی در فرآیند توسعه در مقوله آب در کشور بر کسی پوشیده نیست، ولی عمده اقدامات صورت گرفته در جهتپاسخگویی به نیازهای آبی ایران از طریق مدیریت تولید و تامین آب بوده و کمتر به طرفدیگر این برابری که همانا مدیریت مصرف صحیح آب است، توجه می شود. به منظور مقابله با چالشهای ناشی از محدودیتمنابع آب در مسیر توسعه اقتصادی و اجتماعی ، مدیریت استراتژیکمصرفآب راه حلی جهت جلوگیری از به بن بسترسیدن این توسعه، در افق بلند مدت خواهد بود. این مقاله با هدف مدیریت صحیح مصرفآب شرب در نظر دارد تا با ارائه یکسری راهکارهای مناسبگامی در جهت اصلاح الگوی مصرفآب بر دارد