سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: چهارمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

سعید طاهری قناد – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد دزفول

چکیده:

تبخیر و تعرق گیاه مرجع یکی از پارامترهای مهم در طراحی سیستمهایمختلف ابیاری می باشد این پارامتر توسط اندازه گیری های مستقیم لایسیمتر و یا بطور غیرمستقیم از طریق معادلات تجربی و نظری براورد می شود یکی از روشهای تجربی روش تشت تبخیر است که دراین روش از ضریب تشت تبخیر برای تبدیل داده های تشت به تبخیر تعرق گیاه مرجع استفاده می شود دراین تحقیق تبخیر و تعرق گیاه مرجع با استفاده از نرم افزار agwat و روابط پنمن مونتیث و جنسن – هیز محاسبه شد بدین منظور از اطلاعات هواشناسی مرکز تحقیقات صفی آباد برای منطقه شمال خوزستان در یک دوره چهارساله ۱۳۸۱-۱۳۸۴ استفاده شد و سپس ضرایب ماهیانه تشت از مقایسه داده ای تشت و تبخیر و تعرق گیاه مرجع استخراج گردید. که نتایج نشان براساس روش پنمن مونتیث مقدار ضریب تشت تبخیر در محدوده ۰/۴۷ تا ۰/۷۱ متغیر است که در شرایطی که با امار کامل هواشناسی جهت استفاده در روشهای غیرمستقیم دسترسی نداشته باشیم به سادگی می توان از این ضرایب ماهانه استفاده نمود.