سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دهمین کنفرانس هیدرولیک ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

معصومه خلج – دانشجوی کارشناسی ارشد آبیاری و زهکشی گروه مهندسی آب دانشگاه رازی کرما
ساحره گلزاری – دانشجوی کارشناسی ارشد آبیاری و زهکشی گروه مهندسی آب دانشگاه رازی کرما
رسول قبادیان – استادیار گروه مهندسی آب دانشگاه رازی کرمانشاه

چکیده:

بررسی نشت از کانال های خاکی بدلیل تلفات آب ، تنزل کیفیت اراضی و توجیه فنی پوشش کانال ها مورد توجه بوده است. در این تحقیق مدلی کامپیوتری نوشته شده که میزان نشت از کانال های خاکی به هر مقطع دلخواه را با حل عددی معادله عمومی جریان آب در خاک همگن اشباع با روش احجام محدود محاسبه می نماید. پس از تعیین موقعیت خط نشت آزاد مقدار نشت را با استفاده از رابطه دارسی محاسبه می گردد. صحت سنجی مدل با استفاده از دو مورد داده های نشت اندازه گیری شده ازکانال های لولهام و شیخ سرمست منطقه نازلو ارومیه انجام شد. پس از اطمینان از دقت مدل با استفاده از نتایج مدل کامپیوتری ضرایب چهار رابطه تجربی برآورد نشت از کانال های مذکور اصلاح گردید .همچنین در این مقاله با توجه به دبی ورودی به نهر در ماههای مختلف سال ، مقدار تلفات آب در طول فصل زراعی ٨٩ در منطقه نازلو برآورد شده است