سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش بین المللی و ششمین همایش مشترک انجمن مهندسی متالورژی ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

فاطمه احمدپور – کارشناس ارشد مهندسی مواد-نانومواد، دانشگاه شیراز
صدیقه عباسی – دانشجوی دکتری مهندسی شیمی، دانشگاه فردوسی مشهد
سیدمجتبی زبرجد – دانشیار گروه مواد، دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده:

نانولولههای کربنی با داشتن دانسیته کم، نسبت سطح به حجم بالا و ویژگی های الکتریکی، مکانیکی و حرارتی منحصربفرد مورد توجه بسیاری از محققین قرار گرفتهاند. با این وجود نانولولههای کربنی منفرد یکدیگر را با نیروی ۰/۵eVجذب میکنند. این ویژگی سبب کاهش پراکندگی این مواد در حلالهای آبی و زمینههای پلیمری میشود. در این تحقیق، به منظور جلوگیری از تجمع نانولوله کربنی در سیال و ایجاد سطحی آبدوست برای آنها، فرایند اسید شویی نانولوله های کربنی با اسید نیتریکغلیظ ( ۶۵ %) و با استفاده از حمام آلتراسون و همزن مغناطیسی انجام شد. سپس پایداری نانولولههای کربنی خام و اسید شوییشده در آب مورد بررسی قرار گرقت. آنالیز ساختاری و میکروسکوپی نانولوله کربنی خام و اسید شویی شده با استفاده از پراش اشعه ایکسXRD)و میکروسکوپ الکترونی عبوریTEM) مورد ارزیابی قرار گرفت. بررسی کیفی گروههای عاملی بر سطح نانولولههای کربنی خام و اسید شویی با استفاده از طیف سنجی مادون قرمز فوریهFTIR) انجام گرفت . همچنین برای بررسی پایداری نانولوله کربنی خام و اسید شویی شده در آب مقطر از پتانسیل زتا استفاده شد