سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی نانومواد و نانو تکنولوژی

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

الهه قاسمی – مرکز پژوهشی فناوری نانو دانشگاه فردوسی مشهد
فاطمه بهراد –
ناصر شاه طهماسبی –
احمد کمپانی –

چکیده:

روش تهیه نانوذرات مغناطیسی Fe3O4 و اصلاح سطح انها دراین مقاله بیان شدها ست نانوذرات Fe3O4 به روش همرسوبی Fe+3,Fe+3 تهیه شد و محلول آمونیاک به عنوان رسوب دهنده و تنظیم کننده ph محلول درنظر گرفته شد نانوذرات مغناطیسی بدست آمده به کمک طیف سنجی عبور مادون قرمز فوریه FT-IR پراش پرتو XRD X و میکروسکوپ الکترونی روبشی TEM مشخصه یابی شد اندازه متوسط نانوذرات درحدود ۱۰-۱۵nm بدست امد سپس سطح نانوذرات مغناطیسی Fe3O4به کمک سیترات سدیم اصلاح شد نمونه بدست آمده به کمک TEM و FT-IR,XRD مشخصه یابی شد نتایج FT-IR نشان میدهد که پیوندکووالان بهکمک واکنش شیمیایی بین گروه هیدروکساید روی سطح Fe3O4و آنیون کربوکسیلات سیترات سدیم ایجاد شده است. پایداری محلول اکسید آهن دردوحالت قبل و بعد از اصلاح سطح پس از گذشت چندروز مقایسه شد و مشاهده شد که محلول درحالت اصلاح سطح شده پس از گذشت چندروز همچنان پایدار است.